Nädip sargamaly websaýtymyzdan ?

1. Saýlan önümleriňizi saýlaň we "Sebede" goşuň

"Sebede goş" düwmesine basyň.

2. Saýlap alanyňyzdan soňra "Sebede" gidiň.

Sargyt dowam etdirmek üçin "Sebede" gitmeli.

3. Sargydyňyzy barlaň

"Sebetde",zerur bolsa sargydyňyzy barlaň ýa-da harytlaryň mukdaryny üýtgediň:

Sargyt tamamlamagy dowam etdirmek üçin "Tamamla" düwmesine basyň.

4. Maglumatlaryňyzy giriziň

Adyňyzy, salgyňyzy we habarlaşmak üçin telefon belgiňizi giriziň:

5. Tassykla basyň

Sargydy tamamlamak üçin tassykla basyň

Gutlaýarys! Sargydyňyz üstünlikli ýerine ýetirildi


Menu

Top