Biz barada

Häzirki zaman biziň "Altyn Açar" kafemiz Paýtagtymyzyň uly assortimentli, süýji tagamly ýeri bolup, mylakatly hyzmat, gelşikli interýer hem-de professional aşpezlerimiziň ýokary hilli önümlerden taýýarlan tagamlary Size lezzet berer! Biziň kafemiziň atmosferasy Siziň arkaýyn dynç almagyňyz üçin uly mümkinçilik berýär! Bizde Siz ertirlik, günortanlyk, agşamlyk,dostlaryňyz bilen duşuşuk, biznes-lanç, iş duşuşygy,maşgala çäreleri gurnap bilersiňiz. "Altyn Açar" kafemize geliň,bu ýeri Siz üçin ýatdan çykmajak söýgüli ýeriňize öwriler. "Altyn Açar" Size garaşýar!

Salgylarymyz:

 • Magtymguly şaýoly, jaý 46
  tel: 27-00-03
 • Magtymguly şaýoly, jaý 167
  tel: 36-45-55
 • A. Niýazow şaýoly, jaý 102
  tel: 43-33-39
 • S. Türkmenbaşy şaýoly, jaý 40 "А"
  tel: 45-19-80
 • Oguzhan şaýoly, jaý 13
  tel: 49-12-00

Hormatly dostlar! '"Altyn Açar" kafesi Siziň sargytlaryňyzy biziň täze saýtymyzda www.altynachar.com hem-de mobil programma arkaly sargyt edip bilersiňiz!

Menu

Top